§ 1 Foreningens navn er 3060 MTB. Foreningens hjemsted er Espergærde.

§ 2 Klubbens formål er at fremme kørsel på Mountainbike, herefter kaldet MTB, ved afholdelse af træningsture samt gennemførelse af cykelsportsrelaterede sociale samlinger, herunder klubaftener, ryttermøde, fester og lign.

§ 3 Som medlemmer kan optages alle aktive MTB’er, der kan gå ind for §2.

§ 4 Der skal altid bæres hjelm under cykling både ved træning og andre cykelarrangementer i foreningen. Al kørsel i klubregi er på eget ansvar. Vedligeholdelse af udstyr, som ikke er ejet eller administreret af klubben, er også eget ansvar.

§ 5 Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt forud.

§ 6 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer og 2 suppleanter, som er valgt på generalforsamlingen.
Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år, således at Kasserer vælges på lige år, og formand på ulige år, på lige årstal afgår minimum 1 til 2 medlemmer og på ulige årstal minimum 1 til 2 medlemmer.
Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver.
Bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. Bestyrelsen fastsætter selv arbejdsform.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger og møder føres referat, som lægges tilgængeligt for medlemmer.
Foreningen tegnes af formanden.
For at have på driftskontoen kræves formandens og kassernes godkendelse.
For at hæve af foreningens formue ud over driftskontoen kræves godkendelse af et flertal i bestyrelsen. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved mail, facebook og offentliggørelse på hjemmeside sammen med bestyrelsen forslag og evt. agenda
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og min. 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budgetfremlæggelse

5. Indkomne forslag
a) Fra bestyrelsen
b) Fra medlemmerne

6. Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer
b) 1 Suppleant

7. Valg af: a) Revisorer

8. Fastlæggelse af kontingent 

9. Kåring af årets komet, kåring af årets MTB’er.

10. Oplæg til kommende sæson

11. Eventuelt
Afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, men såfremt blot et medlem forlanger det, holdes der skriftlig afstemning. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal, se dog §§ 12 og 13. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. For at kunne overholde dette, skal dato for generalforsamlingen meddeles i god tid.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller såfremt mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring indeholdende dagsorden herom.
Bestyrelsen er pligtig til at afholde generalforsamlingen senest 4 uger efter at have modtaget en sådan begæring.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter samme retningslinjer som ordinære generalforsamlinger.

§ 9 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal inden det forelægges på generalforsamlingen påtegnes af kasser, formand og revisorer.

§ 10 Det årlige kontingent skal være betalt senest den 1. maj. I modsat fald suspenderes medlemskabet indtil forholdet er bragt i orden. Kontingent kan på ingen måder tilbage betales, ej heller ved udmelding.
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse, som om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden der træffes afgørelse. Beslutning om udelukkelse kan træffes af bestyrelsen. Ændring af beslutningen om eksklusion træffes på førstkommende generalforsamling, hvor sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 11 Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/6 de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer også er for forslaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede, er forslaget vedtaget.

§ 12 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning af foreningen kræves at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
Er dette ikke opfyldt skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes 14 dage efter. På denne generalforsamling kræves blot, at 3/4 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

§ 13 Ved en opløsning af foreningen, skal den formue, der måtte være i behold på opløsningstidspunktet, doneres til et MTB relevant formål. Endelig beslutning tages på en generalforsamling.